QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança

COR 100 RPT

  1. Corredissa pont termic
  2. La serie cor 100 rpt esta composta per perfils de marc de75mm o 100mm  i perfils de fulla de 43mm amb 3 cambres d'aire, ensamblat a tall dinglet amb 3 nivells d'estanquitat amb juntes de EPDM.i un envidrament de fins 24mm
  3. Ferratjes i rodaments amb una capacitat de carrega de fins a 160kg per fulla que compleixen amb el codic tecnic de la edificació C.T.E.
  4. Trencament de pont termic millorada amb poliamides de 22mm per suprimir cuansevol conducció de fred o calor oferint un nivell de confort termic superior i eliminar cuansevol condensacó per el canvi de contrast termic
  5. Per els seus alts aillaments termics les finestres QUALUMSIGN permeten estaviar energia i reduexen les molesties del soroll exterior

 
Qualumsign - info@qualumsign.com