QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança QUALUMSIGN fabricació finestres d'alumini amb confiança

Trencament de pont tèrmic

Per evitar aquesta transmissió de calor, s'usa el que s'anomena trencament de pont tèrmic. Consisteix a evitar que la cara interior i exterior tinguin contacte entre si, intercalant un mal conductor, de manera que es redueixen molt les pèrdues. Per al cas de finestres d'alumini sol utilitzar un perfil separador de plàstic embotit en el propi perfil d'alumini que conforma la finestra. El sistema de 'trencament' més utilitzat per als tancaments d'alumini són les varetes de poliamida 6.6 reforçades amb un 25% de fibra de vidre. Aquest és un dels pocs productes termoplàstics autoritzats per la normativa europea UNE-EN 14024. Els avantatges de l'ús del trencament de pont tèrmic són:   L'estalvi d'energia. La legislació és cada vegada més estricta en matèria d'eficiència energètica dels edificis. L'objectiu és reduir l'emissió de CO2.   La limitació de la condensació intersticial. En climes freds quan la temperatura exterior és molt baixa ia l'interior hi ha humitat relativa elevada, es dóna el fenomen de la condensació sobre els perfils interiors. Això és degut a que la temperatura del perfil interior està per sota del punt de rosada. Amb el trencament del pont tèrmic s'aconsegueix elevar la temperatura superficial del perfil interior, en conseqüència es restringeix l'aparició de la rosada.   La possibilitat de tenir perfils bicolors. L'ús de les varetes permet la utilització de perfils d'alumini de diferent color a les cares interior i exterior de la finestra.   El compliment, no només del Protocol de Kyoto, també del Codi Tècnic de l'Edificació (a Espanya) que obliga que els tancaments d'alumini siguin amb trencament de pont tèrmic en un 80% de la geografia espanyola.

 
 
Qualumsign - info@qualumsign.com